Pravilnik

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine» br. 10/97. 107/07 i 94/13) i članka 11. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Luna, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Luna na sjednici održanoj dana 22.09.2015. godine, a uz prethodnu suglasnost Osnivača Dječjeg vrtića Luna, Dolores Matković iz Rijeke, Ivana Matetića Ronjgova 6, donosi:

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (u daljnjem tekstu: Pravilnik), pobliže se uređuje:
 • unutarnje ustrojstvo i način rada Dječjeg vrtića Luna (u daljnjem tekstu: Vrtić),
 • popis i opis radnih mjesta i uvjeti za obavljanje poslova,
 • organizaciju rada Vrtića,
 • suradnja s roditeljima,
 • radno vrijeme.

Članak 2.

Vrtić se bavi odgojem i obrazovanjem te skrbi o djeci rane i predškolske dobi radi poticanja cjelovitog razvoja osobnosti djeteta i kvalitete njegova života sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon), propisima donesenim na osnovi Zakona, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, Nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te odredbama Statuta Vrtića.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA

Članak 3.

Vrtić ustrojava svoj rad na način kojim će se najbolje ostvariti svrha, ciljevi i zadaće ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci. Ustrojstvo i rad Vrtića temelji se na humanističkom, znanstveno utvrđenom, stručnom, profesionalnom, djelotvornom, odgovornom i pravovremenom obavljanju odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci i drugih poslova i zadaća utvrđenih Godišnjim planom i programom rada, Kurikulumom vrtića i normativima utvrđenim Državnim pedagoškim standardom za predškolski odgoj i obrazovanje.

Članak 4.

Unutarnje ustrojstvo Vrtića obuhvaća dijelove procesa rada međusobno povezane prema vrsti i srodnosti poslova, a koja čine jedinstvenu radnu cjelinu. Unutarnjim ustrojstvom Vrtića povezuju se svi oblici rada i poslova u Vrtiću prema zahtjevima pedagoške teorije i prakse, sukladno članku 3. te se osigurava racionalan i djelotvoran rad Vrtića, a sve u cilju uspješnog obavljanja i ostvarenja djelatnosti predškolskog odgoja.

Članak 5.

Vrtić se ustrojava kao javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu. Sjedište Vrtića je u Rijeci na adresi Rijeka, Medovićeva 35. Vrtić se ustrojava kao jedinstvena javna ustanova u čijem sastavu ne djeluju područni objekti. Vrtić može imati jednu ili više podružnica koje se osnivaju sukladno Zakonu o ustanovama.

Članak 6.

Vrtić obavlja sljedeće poslove u koje spadaju:
 1. RADNA MJESTA S POSEBNIM ODGOVORNOSTIMA
 2. ODGOJNO-OBRAZOVNI POSLOVI
 3. ADMINISTRATIVNI POSLOVI
 4. POMOĆNI (OSTALI) POSLOVI

Članak 7.

Radna mjesta s posebnim odgovornostima i ovlastima obuhvaća: planiranje i programiranje rada i razvoja Vrtića u cjelini, te praćenje ostvarivanja planova i programa rada i razvoja, ustrojavanje rada u Vrtiću, poslove stručnog usavršavanja, upravljanje i rukovođenje, suradnja s Osnivačem, institucijama i roditeljima, te druge poslove u vezi s vođenjem Vrtića. U Vrtiću poslove s posebnim odgovornostima provodi ravnatelj.

Članak 8.

Poslovi odgoja i obrazovanja ranog i predškolskog odgoja sadrže: neposredan rad s djecom, izvedba programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi,koji se mogu provoditi kao redoviti programi, posebni programi, alternativni programi, programi javnih potreba, zatim poslovi stručnog usavršavanja, suradnju s roditeljima, planiranje i valorizaciju, vođenje pedagoške dokumentacije, te ostale poslove utvrđene Godišnjim planom i programom rada i Kurikulumom vrtića. U Vrtiću na poslovima odgoja i obrazovanja rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: stručni suradnici, odgojitelji, mentori, te pripravnici. Poslove odgojitelja koji ostvaruju program predškole mogu obavljati i osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova učitelja razredne nastave u osnovnoj školi u skladu s posebnim propisom.

Članak 9.

Administrativni poslovi sadrže normativno-pravne poslove, administrativne poslove, financijske poslove, kadrovske poslove, poslove stručnog usavršavanja, te suradnju s tijelima financijskog, administrativnog i pravnog karaktera. U Vrtiću na administrativnim poslovima radi: administrator.

Članak 10. Ostali poslovi u koje spadaju poslovi prehrane djece sadrže: organiziranje i nabavka prehrambenih artikala, organiziranje i pripremanje obroka, serviranje hrane, svakodnevno održavanje prostora za pripremu obroka, posuđa za pripremanje i serviranje hrane te čuvanje prehrambenih artikala. Ostali poslovi u koje spadaju poslovi održavanja čistoće obuhvaćaju: čišćenje unutarnjih prostora, podova, prozora i ostalih staklenih površina, namještaja i druge opreme, čišćenje i uređenje vanjskog okoliša te ostale poslove u svezi čišćenja i održavanja prostora i objekata vrtića. Radnici koji rade na ostalim poslovima imaju obvezu stručnog usavršavanja Na ostalim poslovima rade sljedeći radnici: pomoćni kuhari spremačica.

Članak 11.

Odgovarajuću vrstu obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika te razinu i vrstu obrazovanja ostalih radnika u Vrtiću Pravilnikom propisuje ministar nadležan za obrazovanje.

Članak 12.

Broj izvršitelja radnih mjesta za obavljanje određenih poslova utvrđuje Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu u sklopu Godišnjeg plana i programa Vrtića, a na prijedlog ravnatelja, sukladno Zakon u o predškolskom odgoju i obrazovanju te Državnim pedagoškim standardima.

III. POPIS RADNIH MJESTA I UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA

Članak 13.

Za obavljanje određenih poslova radnih mjesta zaposlenici moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene zakonom te sljedeće posebne uvjete:
1. RADNA MJESTA S POSEBNIM ODGOVORNOSTIMA
NAZIV RADNOG MJESTA
POSEBNI UVJETI
1.1 RAVNATELJ

prema Zakonu i Statutu osoba koja ima uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika (magistar, VSS, VŠS), te ima najmanje pet godina staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

2. ODGOJNO OBRAZOVNI POSLOVI
NAZIV RADNOG MJESTA
POSEBNI UVJETI
2.1 STRUČNI SURADNIK PEDAGOG

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij za VSS profesora predškolske pedagogije ili VSS diplomiranog pedagoga, odnosno magistar struke

položen stručni ispit

probni rad 6 mjeseci.

2.2 STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij za VSS profesora psihologije ili VSS diplomiranog psihologa, odnosno magistar struke

položen stručni ispit,

probni rad 6 mjeseci.

2.3 ODGOJITELJ U REDOVITOM PROGRAMU JASLICA I VRTIĆA

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste

položen stručni ispit,

probni rad 6 mjeseci.

2.4 UČITELJ

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste

položen stručni ispit,

probni rad 6 mjeseci.

3. ADMINISTRATIVNI POSLOVI
3.1 ADMINISTRATOR

SSS, gimnazija (opći smjer);

poznavanje rada na osobnom računalu;

1 godina radnog iskustva;

probni rad: 6 mjeseci.

4. OSTALI POMOĆNI POSLOVI
4.1. POMOĆNA KUHARICA

NSS, ugostiteljskog smjera ili osnovna škola,

probni rad: 6 mjeseci.

4.2. SPREMAČICA

Osnovna škola,

probni rad: 6 mjeseci.

Zaposlenici na poslovima prehrane moraju, osim posebnih uvjeta navedenih pod točkama 3.1., 3.2 i 3.4. ovoga članka, imati osnovna znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni, koja stječu prije početka rada i u tijeku rada sukladno zakonu i drugim propisima.

Svi zaposlenici u Vrtiću moraju imati opću i posebnu zdravstvenu sposobnost koja se utvrđuje prije početka rada i u tijeku rada sukladno zakonu i drugim propisima.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđivana i kažnjavana za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

IV. OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA

Članak 14.

Opis poslova radnih mjesta iz članka 13. ovog Pravilnika navedeni su u posebnom prilogu koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

V. ORGANIZACIJA RADA

Članak 15.

Vrtić obavlja djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada i Kurikuluma vrtića koji se donosi za pedagošku godinu, koja traje od 01.rujna do 31.kolovoza sljedeće godine.

Godišnji plan i program rada i Kurikulum vrtića donosi Upravno vijeće do 30. rujna tekuće godine, a na prijedlog ravnatelja.

Članak 16.

U Vrtiću se ostvaruju sljedeći programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi:

1. Programi odgoja i obrazovanja s obzirom na trajanje:

 • cjelodnevni u trajanju od 7 do 10 sati dnevno
 • poludnevni u trajanju od 4 do 6 sati dnevno
 • višednevni u trajanju od jednoga do 10 dana (programi izleta, ljetovanja i zimovanja)
 • programi u trajanju od 3 sata dnevno

2. Programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s obzirom na sadržaj programa:

2.1. Redoviti programi – cjeloviti razvojni programi odgoja i obrazovanja djece u dobi od šest mjeseci do polaska u školu koji su namijenjeni djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja u različitom trajanju

2.2. Posebni programi koji uključuju:

 • programi ranog učenja stranog jezika,
 • glazbeni programi,
 • likovni programi,
 • dramsko-scenski programi,
 • sportski programi, te programi ritmike i plesa,
 • ekološki programi i programi odgoja za održivi razvoj,
 • vjerski programi,
 • programi zdravstvenog odgoja,
 • programi rada s roditeljima,
 • preventivni programi, programi sigurnosti, te interventni, kompenzacijski i rehabilitacijski programi.

2.3. Alternativni odgojno- obrazovni programi prema koncepcijama Marije Montessori, Rudolfa Steinera, sestara Agazzi, Jurgena Zimmera, Reggio koncepciji i drugo

2.4. Programi javnih potreba organiziraju se i realiziraju za:

a) darovitu djecu

b) djecu u godini prije polaska u osnovnu školu-program predškole

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, Dječji vrtić može izvoditi programe sukladno odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja.

Dječji vrtić organizira i provodi programe sukladno Godišnjem planu i programu rada vrtića za pedagošku godinu, te sukladno svojim posebnostima (kulturi, tradiciji, zahtjevima roditelja i potrebama roditelja na mikrolokaciji gdje vrtić obavlja djelatnost i drugo).

VI. SURADNJA S RODITELJIMA

Članak 17.

Glede što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,

Vrtić surađuje s roditeljima odnosno skrbnicima djece korisnika usluga.

Suradnja s roditeljima ili skrbnicima ostvaruje se prema Godišnjem planu i programu te putem individualnih razgovora,roditeljskim sastancima i na druge načine.

Roditelji ili skrbnici sudjeluju u upravljanju Dječjeg vrtića na način utvrđen zakonom i Statutom.

Članak 18.

Roditelji, odnosno skrbnici su dužni pratiti rad i napredovanje djece, odazvati se pozivima Vrtića , a vezano za napredak njegovog djeteta te postupati sukladno uputama stručnih službi a sve u interesu njegovog djeteta te ostale djece u Vrtiću.Vrtić će osigurati roditeljima pravovremeno i kontinuirano pružanje informacija o ostvarivanju programa rada, te im davati stručna obrazloženja, informacije i upute ili pak drugu stručnu pomoć za postizanje boljih rezultata u odgoju i obrazovanju, njezi i zaštiti njegovog djeteta.

Članak 19.

Vrtić će svakom roditelju na njegov zahtjev dati obavijest o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, te davati potrebne podatke i upute u primjerenom roku, vezano isključivo za njegovo dijete.

Članak 20.

Vrtić će uskratiti davanje informacija ako je ona zakonom ili odlukom ravnatelja određena kao službena, poslovna, znanstvena ili umjetnička tajna te kad se odnosi na osobne podatke fizičkih osoba bilo korisnika, roditelja ili zaposlenih.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Vrtića sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili osnivač Vrtića.

Članak 21.

Roditelji su dužni ispunjavati i podmirivati svoje financijske obveze prema Vrtiću, sukladno Ugovoru zaključenim između Vrtića i roditelja, te datumima dospijeća naplata.

Roditelji su dužni poštivati sve odredbe preuzete Ugovorom između roditelja i Vrtića.

Članak 22.

Postupak i način provođenja upisa djece uređuje se Pravilnikom o upisu u Vrtić.

Članak 23.

Vrtić ima pravo ispisati dijete čiji roditelj ili skrbnik ne izvršava svoju dužnost utvrđenu ovim Pravilnikom, te sigurnosno-zaštitnim i preventivnim programom i kojim podmiruje redovito financijske obveze prema Vrtiću.

Članak 24.

Roditelj je dužan prema svim radnicima i suradnicima Vrtića, te prema drugim korisnicama Vrtića i njihovoj djeci ophoditi i ponašati prikladno, kulturno, pristojno, s poštovanjem, ne vrijeđajući njih, njihov rad ili njihova postignuća, bez uvreda i omalovažavanja. Svako ponašanje roditelja, gdje god ono bilo izvršeno, koje odstupa od civiliziranog i kulturnog ponašanja prosuđujući prema opće prihvaćenim načelima kulturnog i zakonitog ponašanjem smatrati će se povredom ove odredbe.

Roditelji i zaposlenici vrtića dužni su postupati prema imovini Vrtića, imovini odgovornih osoba Vrtića, imovini radnika i suradnika Vrtića, te prema imovini drugih korisnika Vrtića i njihovoj djeci na način da neće umanjivati njihovu vrijednost na bilo koji način, kao i da je neće otuđivati niti omogućavati drugima njihovo otuđivanje odnosno umanjivanje njihove vrijednosti.

VII. RADNO VRIJEME

Članak 25.

Dnevno radno vrijeme Vrtića je od 6:30 do 17:00 sati, a po potrebi od 6:00 do 21:30 sati. Trajanje redovnog cjelodnevnog i poludnevnog programa, te svih ostalih programa odredit će se Godišnjim planom i programom Vrtića.

Tjedno radno vrijeme raspoređuje se u pet radnih dana, u pravilu od ponedjeljka do petka.

U slučaju utvrđene potrebe roditelja i djece za korištenjem programa subotom i nedjeljom, u drugačijem radnom vremenu, može se odrediti drugačiji tjedni i dnevni raspored radnog vremena s potrebnim brojem radnika Vrtića. Raspored vrši ravnatelj.

Članak 26.

Djeca mogu boraviti u Vrtiću samo u vremenu određenom za izvođenje odgojno-obrazovnog programa i drugih oblika rada. Roditelji ili skrbnici dužni su djecu dovesti u Vrtić zdravu i poštivati radno vrijeme Vrtića.

Članak 27.

Dnevno radno vrijeme zaposlenika svojom odlukom utvrđuje ravnatelj Vrtića, vodeći računa o naravi posla i radnom vremenu Vrtića.

Članak 28.

Vrtić vodi evidenciju o radnom vremenu i prisutnosti zaposlenika na poslu.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Luna objavljen je na oglasnoj ploči dana 22.09.2015.

OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA

1.1 Ravnatelj

 • Posebne ovlasti i odgovornosti sukladno pozitivnim zakonskim propisima, Statutu i drugim općim aktima Vrtića,
 • Predstavlja i zastupa Vrtić,
 • Odlučuje o nabavci dugotrajne imovine do 70.000 kn samostalno,
 • Odlučuje o nabavci dugotrajne imovine preko 70.000 kn i prodaji osnovnih sredstava uz prethodnu suglasnost osnivača,
 • Pokreće postupke donošenja i usklađivanja općih akata
  Nadzire primjenu zakona i općih akata,
 • Predlaže programe i planove rada i razvoja,
 • Brine se za provođenje odluka Upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,
 • Predlaže unutrašnje ustrojstvo Vrtića,
 • Vrši raspored radnika,
 • Donosi odluke o pojedinačnim pravima radnika,
 • Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika u skladu sa zakonom,
 • Obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom Vrtića,
 • Odgovara za zakonitost rada i poslovanja Vrtića,
 • Predlaže Godišnji plan i program Vrtića i Kurikulum Vrtića,
 • Podnosi Godišnji izvještaj o radu Vrtića.

2.1 Stručni suradnik – pedagog

 • Sudjeluje u izradi Godišnjeg plana i programa te Kurikuluma Vrtića,
 • Sudjeluje u izradi svih programa koje provodi vrtić, prati ih i valorizira,
 • Planira i programira poslove pedagoga za pedagošku godinu,
  valorizira realizaciju ostvarenih programa, sudjeluje u izradi Godišnjeg izvještaja rada dječjeg vrtića, te izvješćuje o realizaciji plana rada pedagoga,
 • Radi u povjerenstvu za prijem djece (u primarne i druge programe),
 • Sudjeluje u organizaciji njege i odgojno-obrazovnog rada i to: formiranje odgojnih grupa, izbor kadra za pojedine odgojne skupine, izrada modela organizacije procesa u odgojnim skupinama, utvrđivanje rasporeda dnevnih aktivnosti, praćenje i poduzimanje mjera, sudjelovanje u strukturiranju prostora i izboru opreme za odgojne skupine,
 • Neposredna stručna pomoć u radu stručnih grupa i aktiva,
 • Sudjelovanje u organizaciji i provođenju izvedbenih programa vrtića koje se provode unutar vrtića i izvan prostorija vrtića,
 • Surađuje sa svim radnicima vrtića radi što boljih rezultata u odgojno-obrazovnom procesu, u različitim područjima rada: pomaže odgajateljima u procjenjivanju potreba djece i sudjeluje u mikro i makro organizaciji odgojno-obrazovnog procesa (timski rad na planiranju, osiguravanje pedagoških uvjeta za optimalni odgoj i razvoj djeteta),
 • Pomaže odgojiteljima u sagledavanju odgojne prakse i mogućnosti promjene (uvidi u praksu, analiza rada sa odgojiteljima),
 • Rad na pedagoškoj opravdanosti uvođenja inovacija u radu s djecom,
 • Praćenje i procjenjivanje aktualnih potreba djeteta,
  sudjelovanje u ostvarivanju individualnih potreba djeteta koji imaju posebne potrebe u adaptacijskom periodu, pojedine djece te sudjelovanje u objedinjavanju prikupljenih podataka o djeci s posebnim potrebama,
 • Uključivanje u sve oblike stručnog usavršavanja pedagoga
  praćenje i proučavanje stručne literature i periodike s područja pedagogije i srodnih znanosti,
 • Pružanje stručne pomoći u izradi i realizaciji individualnih programa permanentnog stručnog usavršavanja odgojitelja
  sudjelovanje u provođenju internih oblika stručnog usavršavanja odgojitelja,
 • Radi na uvođenju rada odgojitelja posebno pripravnika,
 • Uključivanje u znanstvena istraživanja i stručne analize u skladu sa potrebama djelatnosti,
 • Pomoć i podrška odgojiteljima u suradnji s roditeljima, te pomoć u organizaciji i realizaciji svih oblika suradnje s roditeljima,
 • Uključivanje u akcije kojima se poboljšavaju uvjeti rada u vrtiću, obogaćivanje programa, populariziranje djelatnosti i afirmacija predškolskog odgoja,
 • Povezivanje sa stručnim i društvenim čimbenicima,
 • Izvješćivanje i prezentiranje dostignuća vrtića i popularizacija dostignuća odgojno-obrazovne prakse,
 • Vodi pedagošku knjižnicu,
 • Vodi dokumentaciju o osobnom radu,
 • Sudjeluje u radu odgojiteljskog vijeća,
 • Sudjeluje u radu stručnog tima,
 • Provodi Program sigurnosno-zaštitnih mjera,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelju sukladno naravi posla i zahtjevima procesa rada.

2.2 Stručni suradnik – psiholog

 • Sudjeluje u izradi, kreiranju i provedbi Godišnjeg plana i programa i odgojno-obrazovnog rada i Godišnjeg izvještaja o radu i Kurikuluma Vrtića,
 • Prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinačnog djeteta, postavlja razvojne zadaće i skrbi se o psihičkom zdravlju djece
  Pridonosi razvoju timskog rada u Vrtiću i sudjeluje u stvaranju temeljnih uvjeta za ostvarivanje dječjih prava,
 • U neposrednom radu uočava i prepoznaje djecu s posebnim odgojno-obrazovnom potrebama ( djeca s teškoćama i darovita djeca ) i promišlja razvojne zadaće za njihovo napredovanje prema sposobnostima i mogućnostima,
 • Radi s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i njihovim roditeljima na emocionalnom i psihološkom snalaženju za kvalitetniju pomoć u odrastanju djeteta,
 • Provodi vrednovanje psiholoških oblika rada i pristupa djeci na nivou vrtića, naročito djeci s posebnim potrebama,
 • Prikuplja potrebne podatke o djetetu i vodi inicijalne intervjue s roditeljima,
 • Surađuje i sudjeluje u programima stalnog usavršavanja odgojitelja,
 • Povezuje se sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, koristi se supervizijskom pomoći i sudjeluje u istraživanjima u Vrtiću te javno prezentira rezultate,
 • Stručno se usavršava proučavanjem literature i novih dostignuća u struci,
 • Vodi dokumentaciju o osobnom radu,
 • Odgovara za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada psihologa,
 • Odgovora za osobnu pedagošku dokumentaciju,
 • Radi u stručnim tijelima i ostalim tijelima, komisijama i stručnim grupama po nalogu ravnatelja,
 • Provodi Program sigurnosno-zaštitnih mjera,
 • Ostali poslovi po nalogu ravnatelja.

2.3 Odgojitelj/ica – opis poslova

 • Sudjeluje u izradi, kreiranju i provedbi Godišnjeg plana i programa i odgojno-obrazovnog rada i Godišnjeg izvještaja o radu i Kurikuluma Vrtića,
 • Provodi odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi (individualni i rad u manjim skupinama ) i stručno promišlja odgojno-obrazovni proces u svojoj odgojno-obrazovnoj skupini
  Pravodobno planira, programira i vrednuje odgojno-obrazovni rad u dogovorenim razdobljima,
 • Prikuplja, izrađuje i održava sredstva za rad s djecom te vodi brigu o estetskom i funkcionalnom uređenju prostora za izvođenje različitih aktivnosti,
 • Radi na zadovoljenju svakidašnjih potreba djece i njihovih razvojnih zadaća te potiče razvoj svakog djeteta prema njegovim sposobnostima,
 • Vodi pedagošku dokumentaciju o djeci i radu te zadovoljava stručne zahtjeve u organizaciji i unapređenju odgojno-obrazovnog procesa,
 • Vodi vrednovanje na nivou pedagoške skupine i samovrednovanje,
 • Prikuplja potrebne podatke o djetetu i vodi intervjue s roditeljima,
 • Organizira i provodi rad s roditeljima u cilju unapređivanja (roditeljski sastanci, radionice i svi ostali oblici suradnje s roditeljima),
 • Surađuje sa stručnjacima i stručnim timom u Vrtiću kao i s ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi u lokalnoj zajednici,
 • Stručno se usavršava: ostvarivanje plana individualnog stručnog usavršavanja, ostvarivanje plana kolektivnog stručnog usavršavanja, praćenje i korištenje stručne literature,
 • Radi u stručnim tijelima i ostalim tijelima, komisijama i stručnim grupama po nalogu ravnatelja,
 • Odgovoran je za provedbu programa rada s djecom kao i za opremu i didaktička sredstva kojima se koristi u radu,
 • U suradnji sa članovima edukacijsko-rehabilitacijskog profila raznih usmjerenja i s drugim članovima stručnog tima ostvaruje programe za djecu s teškoćama u dječjem vrtiću,
 • Provodi i kreira posebne programe u Vrtiću verificirane od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa,
 • Provodi Program sigurnosno-zaštitnih mjera,
 • Ostali poslovi po nalogu ravnatelja

2.4 Učitelj/ica – opis poslova

 • Sudjeluje u izradi, kreiranju i provedbi Plana i programa predškole,
 • Provodi odgojno-obrazovni rad s djecom i stručno promišlja odgojno-obrazovni proces u odgojno-obrazovnoj skupini programa predškole,
 • Pravodobno planira, programira i vrednuje odgojno-obrazovni rad u dogovorenim razdobljima,
 • Prikuplja, izrađuje i održava sredstva za rad s djecom te vodi brigu o estetskom i funkcionalnom uređenju prostora za izvođenje različitih aktivnosti,
 • Radi na zadovoljenju svakidašnjih potreba djece i njihovih razvojnih zadaća te potiče razvoj svakog djeteta prema njegovim sposobnostima,
 • Vodi pedagošku dokumentaciju o djeci i radu te zadovoljava stručne zahtjeve u organizaciji i unapređenju odgojno-obrazovnog procesa,
 • Prikuplja potrebne podatke o djetetu i vodi intervjue s roditeljima,
 • Organizira i provodi rad s roditeljima u cilju unapređivanja ( roditeljski sastanci, radionice i svi ostali oblici suradnje s roditeljima),
 • Surađuje sa stručnjacima i stručnim timom u Vrtiću kao i s ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi u lokalnoj zajednici,
 • Stručno se usavršava: ostvarivanje plana individualnog stručnog usavršavanja, ostvarivanje plana kolektivnog stručnog usavršavanja, praćenje i korištenje stručne literature,
 • Radi u stručnim tijelima i ostalim tijelima, komisijama i stručnim grupama po nalogu ravnatelja,
 • Odgovoran je za provedbu programa rada predškole kao i za opremu i didaktička sredstva kojima se koristi u radu,
 • Provodi Program sigurnosno-zaštitnih mjera,
 • Ostali poslovi po nalogu ravnatelja.

2.5 Pripravnik – stručni suradnik/odgojitelj opis poslova

 • Provodi poslove i zadatke sukladno programu stažiranja
  Pravodobno planira, programira i vrednuje odgojno-obrazovni rad u dogovorenim razdobljima,
 • Vodi pedagošku dokumentaciju sukladno zakonskim propisima za pripravnike te sukladno planu i programu stažiranja,
 • Sudjeluje u svim oblicima suradnje s roditeljima,
 • Surađuje sa stručnjacima i stručnim timom u dječjem vrtiću kao i s ostalim sudionicima u odgoju i naobrazbi djece predškolske dobi u lokalnoj zajednici,
 • Stručno usavršavanje: ostvarivanje plana individualnog stručnog usavršavanja, ostvarivanje plana kolektivnog stručnog usavršavanja, praćenje i korištenje stručne literature,
 • Radi u stručnim tijelima i ostalim tijelima, komisijama i stručnim grupama po nalogu ravnatelja,
 • Surađuje s mentorom i članovima komisije za stažiranje
  Odgovara za provedbu plana stažiranja,
 • Provodi Program sigurnosno-zaštitnih mjera,
 • Ostali poslovi po nalogu ravnatelja.

2.6 Mentor /Savjetnik Odgojitelj opis poslova

 • Opis poslova kao stručni suradnik ili odgojitelj prema vrsti radnog mjesta,
 • U suradnji sa članovima edukacijsko-rehabilitacijskog profila raznih usmjerenja i s drugim članovima stručnog tima planira programe za djecu s posebnim potrebama,
 • Provodi i kreira posebne programe u dječjem vrtiću,
 • Vodi i prati programe vrednovanja na nivou ustanove i vlastito samovrednovanje,
 • Organizira studentsku praksu u suradnji sa nadležnim fakultetom,
 • Izrađuje plan pripravničkog stažiranja, radi s pripravnikom prema utvrđenom planu prema vlastitom nahođenju i potrebi pripravnika,
 • Priprema i vodi pedagošku dokumentacije vezano za sve poslove studenata i pripravnika,
 • Pomaže odgojno-obrazovnim radnicima Vrtića u izradi i valorizaciji odgojno-obrazovnih programa (redovitih, kraćih, dodatnih i slično),
 • Aktivno sudjeluje u unapređivanju odgojno-obrazovnog procesa, promiče metodičku kreativnost u odgojno-obrazovnom radu, predlaže postupke za optimalno postizanje odgojno-obrazovnih ciljeva,
 • Radi u stručnim tijelima i ostalim tijelima, komisijama i stručnim grupama po nalogu ravnatelja,
 • Surađuje sa ravnateljem vezano za unapređenje odgojno-obrazovnog rada,
 • Provodi Program sigurnosno-zaštitnih mjera,
 • Ostali poslovi po nalogu ravnatelja.


3.1 Administrator – opis poslova

 • Obavlja poslove arhiviranja, urudžbiranja dokumentacije Vrtića
  Prima, zavodi, razvrstava i otprema poštu te vrši poslovno dopisivanje,
 • Vodi urudžbeni zapisnik,
 • Fotokopira za potrebe Vrtića i radnika,
 • Arhivira spise tajništva,
 • Vodi arhivu Vrtića,
 • Vodi zapisnike svih stručnih tijela Vrtića,
 • Zaprima telefonske pozive,
 • Stručno se usavršava i prati zakonske promjene vezane uz administrativne poslove,
 • Ostali poslovi po nalogu ravnatelja.


4.1 Pomoćna kuhar/ica

 • Organizira pravilan i pravovremeni rad u kuhinji i provodi tekuće poslove,
 • U suradnji s ravnateljem vrši nabavu i zaprimanje namirnica provjerava kakvoću i količinu živežnih namirnica,
 • Raspoređuje i određuje količinski namirnice prema jelovniku i broju djece,
 • Raspoređuje obroke po odgojno-obrazovnim skupinama,
 • Servira hranu,
 • Priprema jednostavne obroke (doručak, užina, večera),
 • Brine o racionalnom i ekonomičnom korištenju namirnica,
 • Odgovoran je za urednost kuhinje te dezinfekciju posuđa, pribora za jelo, radnih površina, sredstava za rad i opreme,
 • Rasprema i čisti stolove,
 • Brine o čistoći blagovaonice,
 • Daje prijedloge za nabavku neophodnog inventara, odnosno rashod,
 • Vodi potrebne evidencije o dnevnom utrošku hrane i broju izdatih obroka po skupinama,
 • Vrši mjesečnu inventuru namirnica,
 • Brine o pravilnom odlaganju otpada,
 • Vodi brigu o propisanim mjerama zaštite na radu u okviru svog djelokruga rada,
 • Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.


4.2 Spremačica

 • Svakodnevno obavlja poslove čišćenja i higijene svih prostorija vrtića, sanitarnih prostorija, hodnika, garderobe, boravka i ostalih prostorija,
 • Prema potrebi čisti i održava vanjske prostore,
 • Čisti namještaj i premazuje ga zaštitnim sredstvima, pere vrata i prozore, skida zavjese, redovito presvlači dječju posteljinu i preuzima čisto posteljno rublje,
 • Svakodnevno postavlja i rasprema ležaljke,
 • Pere i dezinficira sanitarne čvorove svakodnevno,
 • Svakodnevno čisti tepihe i prostirače, te ih iznosi i provjetrava po potrebi,
 • Redovito čisti i dezinficira kante za otpad,
 • Pomaže djeci u oblačenju,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja sukladno naravi posla i zahtjevima procesa rada.