Programi

Redovni vrtićki i jaslički program

Svako dijete uči na različite načine i različitim tempom. Zato se razvoj kompetencija kod svakog djeteta potiče i promatra kroz njegove razvojne mogućnosti, a ne kronološku dob. Organizacija rada u dvije mješovite vrtićke skupine i dvije jasličke skupine, upravo to i omogućava.
Dječiji vrtić Luna Lunići

Pozitivni rezultati zajedničkog druženja djece različite dobi pozitivni su svakako na socijalnom planu. Mlađa djeca osjećaju se zaštićena i pokazuju interes za aktivnosti koje provode starija djeca. Starija djeca razvijaju osjećaj strpljivosti i odgovornosti brinući se za mlađe prijatelje. Starija djeca mogu biti pozitivan primjer mlađima, a mlađi razvijaju nove kompetencije kod starijih.

Organizacija prostora je fleksibilna i prilagođena potrebama za učenjem i igranjem. Veliki izbor materijala kojima djeca manipuliraju te njihova dostupnost otvaraju djeci mogućnost za istraživanje i kreativnost. Prostor je organiziran po centrima aktivnosti.

Ciljevi i zadaće redovitog programa usmjereni su na očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta te poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija i svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu.

Program je namijenjen djeci ranog i predškolskog uzrasta, a odvija se kao cjelodnevni 10 satni program za djecu od treće godine do polaska u školu i za djecu od prve do treće godine života.

Svrha programa je osigurati optimalne uvjete za uspješan odgoj i cjelovit razvoj svakog djeteta kako bi u potpunosti razvilo sve svoje potencijale, svoje vještine, sposobnosti učenja i druge kapacitete, te kako bi razvilo dostojanstvo, samopoštovanje i samopouzdanje. Jedna od temeljnih vještina koje bi dijete trebalo početi stjecati u najranijoj dobi jest naučiti kako dobiti ono što želi i treba, a da pri tom ne ugrozi potrebe i prava drugih u zajednici.

DODATNI PROGRAMI

Program predškole

Program predškole provodi se integrirano za djecu – školski obveznici (u godini prije polaska u osnovnu školu) – koja pohađaju redovni program vrtića.

Program predškole temelji se na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i prilagođen je interesima i razvojnim potrebama djece u godini prije polaska u školu. U skladu s time, odgojno-obrazovni rad planira se i oblikuje tematski i projektno, a ne kao izdvojene, međusobno nepovezane aktivnosti, zasebne vještine i područja učenja. Planiraju se kontekstualni uvjeti i okruženje za održavanje različitih aktivnosti i stjecanje raznovrsnih iskustava djece, a ne precizan tijek aktivnosti i fragmentirani sadržaji učenja.

Cilj programa je osigurati poticajno okruženje (prostor, oprema, materijali, aktivnosti, poticaji) u kojem će dijete u godini prije polaska u školu razvijati sve svoje potencijale te kroz zadovoljenje vlastitih aktualnih potreba i interesa razviti samostalnost, steći znanja, vještine i navike koje će mu biti od pomoći pri svladavanju školskog programa i djelovanju u promjenjivim životnim uvjetima.

Namjena programa je odgoj i obrazovanje djece u godini pred polazak u osnovnu školu. Provodi se kontinuirano tijekom pedagoške godine u sklopu redovitog programa vrtića.

Dječji vrtić Luna Kolibrići

Engleski jezik

Program ranog učenja engleskog jezika.

Možda još uvijek ne znate kako se na engleskom kaže lutka, pas ili plava boja… sve to i mnogo više djeca mogu naučiti u programu ranog učenja engleskog jezika. Engleski jezik usvaja se kroz igru kao temeljnu aktivnost predškolskog djeteta. Postupnim slušanjem i razumijevanjem dijete usvaja osnove engleskog vokabulara, a kroz situacijsko učenje razvija vještinu komuniciranja na engleskom jeziku.

Poznata je činjenica da ranija izloženost djeteta stranom jeziku omogućava lakše savladavanje učenja stranog jezika u osnovnoškolskoj dobi.

Kroz učenje engleskog jezika dijete upoznaje anglosaksonsku kulturu i običaje ali razvija i interes za druge zemlje, kulture I običaje.

Program se realizira kao dodatni program u radno vrijeme vrtića, jednom tjedno u trajanju od jednog školskog sata.