Statut Dječji vrtić Luna

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07 i 94/13 ), te uz prethodnu suglasnost osnivača Dječjeg vrtića Luna, Dolores Matković iz Rijeke, Ivana Matetića Ronjgova 6, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Luna na sjednici održanoj 02.12.2019. donosi

STATUT DJEČJEG VRTIĆA LUNA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom, sukladno zakonskim odredbama uređuju se ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja dječjeg vrtića.

Članak 2.

Dječji vrtić Luna (u daljnjem tekstu Dječji vrtić) javna je predškolska ustanova koja ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Članak 3.

Osnivač Dječjeg vrtića je Dolores Matković, iz Rijeke, Ivana Matetića Ronjgova 6, (u daljnjem tekstu osnivač).

II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.

Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: DJEČJI VRTIĆ LUNA. Sjedište Dječjeg vrtića je u Rijeci 51000, Medovićeva 35.Dječji vrtić može imati jednu ili više podružnica koje se osnivaju sukladno zakonskim odredbama.

Članak 5.

Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača. Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni naziv ili sjedište Dječjeg vrtića ili ako se mijenja odnosno dopunjuje djelatnost Dječjeg vrtića u novim prostorima, odnosno ako se mijenjaju drugi podaci koje osnivački akt sadrži temeljem posebnog zakona, osnivač Dječjeg vrtića dužan je izvršiti izmjene osnivačkog akta te podnijeti zahtjev Ministarstvu nadležnom za obrazovanje.

Članak 6.

Dječji vrtić obvezno ističe naziv na zgradi u kojoj je njegovo sjedište, te na zgradama gdje djeluju podružnice.

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 7.

Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj. Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića, predstavlja i zastupa Dječji vrtić, te poduzima sve radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića sukladno zakonu i ovom Statutu. Ravnatelj vodi stručni rad Dječjeg vrtića i odgovoran je za obavljanje stručnog rada. Ravnatelj ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar ustanova osim:
 • nastupiti kao druga ugovorna strana i s Dječjim vrtićem zaključivati ugovore, u svoje ime, a za račun osobe ili u ime i za račun drugih osoba,
 • odlučivati o investicionim ulaganjima u prostorne kapacitete bez odluke osnivača,
 • odlučivati o nabavi osnovnih sredstava iznad 5.000 kn pojedinačne vrijednosti bez odluke osnivača,
 • prodaje osnovnih sredstava bez odluke osnivača,
 • odlučivati o kupnji i prodaje nekretnine u vlasništvu vrtića bez prethodne odluke osnivača,
 • izdavati mjenice i zadužnice bez prethodne odluke osnivača.

Članak 8.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi uz prethodnu suglasnost osnivača da zastupa Dječji vrtić u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se ureduju obvezni odnosi.

IV. PEČATI DJEČJEG VRTIĆA

Članak 9.

U radu i poslovanju Dječji vrtić koristi: Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz obod natpis: Republika Hrvatska, DJEČJI VRTIĆ LUNA, Rijeka, a u sredini pečata otisnut je grb Republike Hrvatske; Pečat okruglog oblika, promjera 3O mm, na kojem je kružno upisano DJEČJI VRTIĆ, vodoravno po sredini pečata LUNA, a kružno na dnu pečata RIJEKA.

Članak 10.

Pečatom iz članka 9. stavka 1. točke 1. ovog Statuta ovjeravaju se javne isprave koje Vrtić izdaje i akti koje Vrtić donosi u okviru javnih ovlasti. Pečatom iz članka 9. stavka 1. točke 2. ovog Statuta ovjeravaju se ostale isprave i akti u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pečatima iz članka 9. stavka 1. Točke 1. i 2. ovog Statuta koristi se isključivo ravnatelj Dječjeg vrtića. Ravnatelj odlučuje o broju ostalih pečata i štambilja koje Dječji vrtić koristi u radu i poslovanju, kao i o osobama koje se pečatima služe. Način uporabe i čuvanja pečata i štambilja svojim aktom uređuje ravnatelj Dječjeg vrtića.

V. IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA I ODGOVORNOSTI ZA NJEGOVE OBVEZE

Članak 11.

Imovinu Dječjeg vrtića čine stvari, prava, novčana sredstva i nekretnine. Imovinom raspolaže Dječji vrtić pod uvjetom i na način propisan zakonom, drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom. Imovinu Dječjeg vrtića čine sredstva za rad koju je pribavio osnivač ili su stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora. Imovinom Dječjeg vrtića raspolaže se na način predivđen zakonom.

VI. DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

Članak 12.

Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršenih 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje po određenom programu. U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić organizira i provodi: 1.Redovite programe koji su cjeloviti razvojni programi odgoja i obrazovanja u dobi od šest mjeseci do polaska u školu, koji su namjenjeni djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja u različitom trajanju 2. Posebne programe koji obuhvaćaju:
 • program ranog učenja stranih jezika
 • glazbeni porogrami
 • likovni programi
 • dramsko-scenski programi
 • informatički programi
 • sportski programi te programi ritmike i plesa
 • ekološki programi i programi odgoja za održivi razvoj
 • vjerski programi
 • programi zdravstvenog odgoja
 • programi za djecu s posebnim zdravstvenim potrebama (djeca s akutnim
 • bolestima i potrebama, djeca s kroničnim bolestima, djeca s poremećajem
 • tjelesne težine, endokrinološkim i drugim poremećajima) program rada s roditeljima
 • preventivni programi, programi sigurnosti te interventni, kompenzacijski i
 • rehabilitacijski program.
3. Alternativni odgojno-obrazovni programi prema koncepcijma Marije Montessori, Rudolfa Steinera, sestara Agazzi, Jurgena Zimmera, Reggio koncepciji i drugo 4. Programe javnih potreba
 • program za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju
 • program za darovitu djecu rane i predškolske dobi,
 • program na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
 • program predškole
Programi odgoja i obrazovanja s obzirom na trajanje mogu biti:
 • cjelodnevni u trajanju od 7 do 10 sati dnevno
 • poludnevni u trajanju od 4 do 6 sati dnevno
 • višednevni u trajanju od jednoga do 10 dana (program izleta,ljetovanja i zimovanja)
 • program u trajanju do 3 sata dnevno
Dječji vrtić organizira i provodi programe sukladno Godišnjem planu i programu rada vrtića za pedagošku godinu, Kurikulumu Dječjeg vrtića, te sukladno svojim posebnostima (kulturi, tradiciji, zahtjevima roditelja i potrebama roditelja na mikrolokaciji gdje vrtić obavlja djelatnost i drugo).

Članak 13.

Dječji vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu. Kao javne ovlasti Dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:
 • upise djece i ispise djece iz vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,
 • izdavanje potvrda i mišljenja,
 • upisivanje podataka o vrtiću u zajednički elektronički upisnik.
Kada Dječji vrtić u vezi s poslovima iz stavka 2. ovoga članka ili drugim poslovima koje obavlja kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Članak 14.

Dječji vrtić može mijenjati djelatnost samo uz suglasnost osnivača. Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je Dječji vrtić osnovan, proširuje djelatnost izvođenjem novih programa ili dječji vrtić mijenja program, dječji vrtić obvezan je prije početka izvođenja programa podnijeti zahtjev radi davanja suglasnosti ministarstvu nadležnom za obrazovanje. Ako se zbog proširenja djelatnosti izvođenjem novih programa ili izmjene programa mijenja odobreni program rada kao jedan od uvjeta za početak obavljanja djelatnosti, Dječji vrtić je dužan prije početka provedbe programa podnijeti zahtjev za izdavanjem rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima. Nakon pribavljene suglasnosti te nakon izvršnosti rješenja, Dječji vrtić može započeti s izvođenjem novih programa odnosno izmijenjenog programa.

Članak 15.

Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada, koje donosi za svaku pedagošku godinu. Godišnjim planom i programom rada obuhvaćaju se programi odgojno obrazovnog rada, programi zdravstvene zaštite djece, prehrane, kao i drugi programi koje Dječji vrtić ostvaruje.

Članak 16.

Godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića najkasnije do 30. rujna tekuće godine. Dječji vrtić dužan je osnivaču dostaviti godišnji plan i program rada, te izvješće o njegovu ostvarivanju.

Članak 17.

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma Dječjeg vrtića. Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i sadržaje svih aktivnosti i programa, pristupe i načine rada s djecom rane i predškolske dobi, odgojno-obrazovne ciljeve po područjima razvoja djece i njihovim kompetencijama te vrednovanje. Nacionalni kurikulum donosi ministar nadležan za obrazovanje. Kurikulum Dječjeg vrtića, temeljen na nacionalnom kurikulumu, donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine, a njime se utvrđuje: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.

Članak 18.

Dječji vrtić osigurava upise djece temeljem Pravilnika o upisu djece, a u skladu s propisanim standardima i normativima Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja, te ostalim zakonskim propisima. U Dječjem vrtiću rad s djecom može se organizirati u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama. Broj djece u odgojnim skupinama i dob djece u pojedinim odgojnim skupinama te normativi neposrednog rada odgajatelja u skupini, kao i broj radnika, ureduju se sukladno osnovama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja. Dječji vrtić dužan je ustrojiti pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te drugu evidenciju u skladu sa zakonom.

Članak 19.

Dječji vrtić skrbi o zdravstvenom stanju i prehrani djece za vrijeme boravka djece u Dječjem vrtiću u skladu sa zakonom i propisima.

VII. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 20.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Dječjeg vrtića u cilju ostvarivanja djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu ranog i predškolskog odgoja djece, primjereno zadovoljavanju njihovih potreba i interesa, te rad Dječjeg vrtića kao javne službe. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se ureduje unutarnje ustrojstvo, radna mjesta u Dječjem vrtiću, radno vrijeme Dječjeg vrtića i rad Dječjeg vrtića kao javne službe.

VIII. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

Članak 21.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima pet (5) članova:
 • Tri (3) člana imenuje Osnivač i to najkasnije dva mjeseca prije isteka mandata dotadašnjih članova Upravnog vijeća imenovanih od strane osnivača.
 • Jedan (1) član Upravnog vijeća bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.
 • Jednog (1) člana Upravnog vijeća biraju između sebe roditelji djece korisnika usluga.

Članak 22.

Odgojitelji i stručni suradnici biraju između sebe jednog člana upravnog vijeća tajnim glasovanjem na sjednici Odgojiteljskog vijeća koju saziva ravnatelj, a koja se mora održati najkasnije dva mjeseca prije isteka mandata dotadašnjem predstavniku odgojiteljskog vijeća u upravnom vijeću. Svaki član odgojiteljskog vijeća može predložiti sebe i / ili drugoga ili druge za člana upravnog vijeća ili biti predložen za člana upravnog vijeća. Glasovanje radi utvrđivanja liste kandidata provodi ravnatelj, a obavlja se javno, dizanjem ruku.

Članak 23.

Kao kandidat za člana upravnog vijeća, utvrđen je svaki odgojitelj ili stručni suradnik za kojega se izjasni natpolovična većina nazočnih članova odgojiteljskog vijeća. Temeljem rezultata glasovanja utvrđuje se lista kandidata za upravno vijeće, u koju se kandidati unose abecednim redom prezimena.

Članak 24.

Za provedbu izbora zadužen je ravnatelj koji obavlja slijedeće poslove:
 • potvrđuje listu kandidata
 • izrađuje glasački listić koji obavezno sadrži naznaku da se vrši izbor člana upravnog vijeća, te imena i prezimena kandidata prema utvrđenoj listi
 • izrađuje popis članova odgojiteljskog vijeća koji imaju pravo glasovati
 • osigurava tajnost i zakonitost glasovanja utvrđuje rezultate glasovanja i podnosi izvješće odgojiteljskom vijeću.

Članak 25.

Za člana upravnog vijeća izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova. Ako dva ili više kandidata imaju isti broj glasova pristupa se drugom krugu glasovanja između kandidata s istim brojem glasova. Ako u ponovljenom glasovanju kandidati dobiju jednaki broj glasova, član upravnog vijeća bira se ždrijebom. Izbori su pravovaljani ako je glasovanju pristupio natpolovični broj članova odgojiteljskog vijeća.

Članak 26.

Člana Upravnog vijeća – predstavnika roditelja djece korisnika usluga Dječjeg vrtića, biraju roditelji između sebe na sastanku koji u tu svrhu saziva ravnatelj, a koji se sastanak mora održati najkasnije dva mjeseca prije isteka mandata dotadašnjem predstavniku roditelja djece u upravnom vijeću. Svaki roditelj čije dijete koristi usluge Dječjeg vrtića može predložiti sebe i/ili druge za člana upravnog vijeća ili biti predložen za člana upravnog vijeća. Ravnatelj objavljuje imena kandidata, te rukovodi glasovanjem. Glasovanje se obavlja javno dizanjem ruku. Za člana upravnog vijeća izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova nazočnih roditelja.

Članak 27.

Nakon imenovanja predstavnika Osnivača u upravnom vijeću, izbora predstavnika roditelja djece korisnika usluga Dječjeg vrtića u upravnom vijeću, te izbora člana upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića, saziva se konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća. Konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća saziva osnivač, najkasnije za sedam dana nakon isteka mandata prethodnog saziva upravnog vijeća. Na konstituirajućoj sjednici potvrđuju se mandati imenovanih i izabranih članova upravnog vijeća.

Članak 28.

Na konstituirajućoj sjednici upravnog vijeća bira se predsjednik i zamjenik predsjednika upravnog vijeća između članova upravnog vijeća čiji su mandati potvrđeni. Do izbora predsjednika upravnog vijeća konstituirajućoj sjednici privremeno predsjeda osnivač. Privremeni predsjedatelj ima do izbora predsjednika novog saziva upravnog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika upravnog vijeća u pogledu predsjedanja sjednicom. Nakon izbora predsjednika upravnog vijeća, izabrani predsjednik upravnog vijeća preuzima predsjedanje sjednicom.

Članak 29.

Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine i nije ograničen glede ponovnog izbora. Članovi upravnog vijeća koje imenuje Osnivač, te član kojeg imenuju roditelji ne smije biti u radnom odnosu u Dječjem vrtiću.

Članak 30.

Način rad Upravnog vijeća reguliran je Pravilnikom o radu Upravnog vijeća, kojeg donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača.

Članak 31.

Mandat članova upravnog vijeća prestaje:
 • istekom vremena
 • prije isteka mandata, na vlastiti zahtjev
 • odlukom Osnivača o prestanku mandata članova upravnog vijeća
 • izborom i potvrđivanjem mandata novog člana upravnog vijeća izabranog iz reda roditelja djece korisnika usluga u slučaju djetetovog prestanka korištenjem usluga Dječjeg vrtića ili izborom i potvrđivanjem mandata novog člana upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika u slučaju prestanka njihovog radnog odnosa u Dječjem vrtiću
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o ustanovama.
Osnivač može donijeti odluku o prestanku mandata članu upravnog vijeća ako:
 • potiče na donošenje nezakonitih i štetnih odluka
 • predlaže mjere i postupke koji su suprotni ugovorom preuzetim obvezama
 • ometa izvršenje zadanih obveza djelatnika ustanove sprječava izvršenje mjera naloženih aktom državnih tijela i sprječava rad nadzornih tijela
 • čini druge radnje koje su u suprotnosti s interesima ustanove te štete njenom poslovanju, ugledu i mogu nanijeti znatniju štetu neredovito dolazi na sjednice bez opravdanja
u svim drugim slučajevima kada ocijeni da je to nužno, a u interesu je napretka rada ustanove.

Članak 32.

U slučaju prestanka mandata pojedinog člana upravnog vijeća prije isteka njegovog redovnog mandata, na njegovo se mjesto bira ili imenuje novi član upravnog vijeća kojem mandat traje do isteka mandata člana na čije je mjesto imenovan ili izabran. Postupak imenovanja ili biranja novog člana upravnog vijeća iz prethodnog stavka ovog članka mora se provesti u roku od 30 dana od dana prestanka njegovog mandata, odnosno nastupanja uvjeta za izbor ili imenovanje novog člana upravnog vijeća.

Članak 33.

Upravno vijeće ima predsjednika upravnog vijeća i zamjenika predsjednika upravnog vijeća. Predsjednika upravnog vijeća i zamjenika predsjednika upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća između sebe javnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine. Svaki član upravnog vijeća može predložiti sebe i /ili drugoga ili druge za predsjednika upravnog vijeća ili biti predložen za predsjednika upravnog vijeća.

Članak 34.

Za predsjednika upravnog vijeća izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova nazočnih članova upravnog vijeća. Izbori su pravovaljani ako je glasovanju bio nazočan natpolovičan broj članova upravnog vijeća.

Članak 35.

Upravno vijeće konstituirano je izborom predsjednika upravnog vijeća.

Članak 36.

Predsjednik upravnog vijeća utvrđuje i objavljuje imena kandidata za zamjenika predsjednika upravnog vijeća, te rukovodi glasovanjem. Glasovanje se obavlja javno dizanjem ruku nakon što predsjednik upravnog vijeća javno pročita ime pojedinog kandidata s liste kandidata za zamjenika predsjednika upravnog vijeća. Svaki član upravnog vijeća može glasovati samo za jednog od predloženih kandidata ili ostati suzdržan. Za zamjenika predsjednika upravnog vijeća izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova nazočnih članova upravnog vijeća. Izbori su pravovaljani ako je glasovanju bio nazočan natpolovičan broja članova upravnog vijeća.

Članak 37.

Predsjednik upravnog vijeća saziva sjednice upravnog vijeća, rukovodi njegovim radom, nastupa u ime upravnog vijeća, potpisuje akte koje donosi upravno vijeće te obavlja i druge poslove koji su u svezi s radom upravnog vijeća. U odsutnosti predsjednika, njegove poslove obavlja zamjenik predsjednika.

Članak 38.

Sjednicu upravnog vijeća saziva predsjednik prema potrebi, a najmanje jednom tromjesečno. Zahtjev za sazivanje sjednice upravnog vijeća mogu podnijeti i svaki član vijeća te ravnatelj Dječjeg vrtića, uz obrazloženje razloga za sazivanje sjednice upravnog vijeća. Predsjednik upravnog vijeća dužan je na zahtjev iz stavka 2. ovog članka sjednicu sazvati najkasnije u roku od 7 dana od dana primitka zahtjeva. Predsjednik upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu upravnog vijeća i na zahtjev Osnivača.

Članak 39.

Sjednica upravnog vijeća saziva se pismenim putem ili mailom, najmanje tri dana prije održavanja iste. U pozivu je potrebno naznačiti vrijeme i mjesto održavanja i dnevni red. Uz poziv, prema potrebi, članovima upravnog vijeća će se dostaviti i materijali za raspravljanje. Na sjednici se vodi zapisnik. Iznimno, zbog hitnosti postupanja, u opravdanim slučajevima, sjednica se može sazvati i telefonskim putem. Pored članova upravnog vijeća, sjednici mogu prisustvovati ravnatelj, osnivač, kao i druge osobe čiju nazočnost odobri predsjednik upravnog vijeća. Kada prisustvuju radu upravnog vijeća, ravnatelj, osnivač i druge osobe koje su nazočne sjednici upravnog vijeća nemaju pravo glasovanja niti odlučivanja, ali uz odobrenje ili na zahtjev predsjednika upravnog vijeća mogu, odnosno moraju davati potrebna objašnjenja.

Članak 40.

Upravno vijeće donosi odluke običnom većinom glasova nazočnih članova upravnog vijeća, s time da su odluke upravnog vijeća pravovaljane ako je na sjednici upravnog vijeća bila nazočna natpolovična većina članova upravnog vijeća. Glasovanje se obavlja javno dizanjem ruku nakon što predsjednik upravnog vijeća objavi sadržaj predmeta glasovanja.

Članak 41.

Upravno vijeće nadležno je za obavljanje slijedećih poslova:
 • donosi Statut uz suglasnost osnivača,
 • donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača,
 • predlaže imenovanje i razrješenje ravnatelja,
 • donosi Godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja,
 • donosi Kurikulum dječjeg vrtića na prijedlog ravnatelja,
 • odlučuje o upisu djece u vrtić i o mjerilima upisa uz suglasnost osnivača, donosi odluke o žalbama roditelja odnosno skrbnika djece.
Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića.

IX. RAVNATELJ DJEČJEG VRTIĆA

Članak 42.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj vrtića. Ravnatelj obavlja poslove utvrđene Zakonom, aktima donesenima na temelju Zakona i ovim Statutom, a naročito:
 • organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića,
 • predstavlja i zastupa Dječji vrtić,
 • poduzima pravne mjere u ime i za račun Dječjeg vrtića u granicama svojih ovlasti,
 • predlaže Godišnji plan i program i Kurikulum Dječjeg vrtića,
 • poduzima mjere neophodne za izvršavanje Godišnjeg plana i programa rada i kurikuluma dječjeg vrtića,
 • nadzire primjenu zakona i općih akata,
 • provodi odluke upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća, Osnivača, državnih i drugih nadležnih tijela i ustanova,
 • donosi odluke u svezi s radom i poslovanjem Dječjeg vrtića u granicama svojih ovlasti,
 • donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme do 60 dana i sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme bez objavljivanja natječaja u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • predlaže osnivaču donošenje odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa,
 • sklapa ugovore o radu i otkazuje ugovore o radu za sve radnike uz prethodnu suglasnost osnivača,
 • odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika u skladu sa zakonom uz prethodnu suglasnost osnivača,
 • predlaže Upravnom vijeću unutarnje ustrojstvo Dječjeg vrtića organizira rad i raspored radnika,
 • osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Dječjeg vrtića.

Članak 43.

Za ravnatelja vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća. Ravnatelj se imenuje do opoziva.

Članak 44.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje i provodi Upravno vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 45.

Natječaj za izbor ravnatelja traje osam dana. Nakon isteka roka za podnošenje prijave na natječaj Upravno vijeće utvrdit će prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostaviti ga s potrebnom dokumentacijom osnivaču. Upravno vijeće utvrđuje prijedlog imenovanja ravnatelja natpolovičnom većinom glasova, te isti upućuje osnivaču na donošenje odluke o imenovanju. S imenovanim ravnateljem sklapa se ugovor o radu na način i pod uvjetima koje odredi osnivač.

Članak 46.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. Do imenovanja ravnatelja Dječjeg vrtića na temelju ponovljenog natječaja, osnivač će na temelju prijedlogu Upravnog vijeća, imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja Vrtića ali najduže do godinu dana. Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja dječjeg vrtića.

Članak 47.

Ravnatelj se razrješava opozivom. Ravnatelj Dječjeg vrtića može biti razriješen u slijedećim slučajevima:
 1. Ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu,
 2. Ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
 3. Ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima vrtića, ili neosnovano ne izvršava odluke organa vrtića ili postupa protivno njima,
 4. Ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči vrtiću veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti vrtića,
 5. Dogovorom osnivača i ravnatelja.
Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje. U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a vrtić je dužan raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Članak 48.

Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani odredbom članka 44. stavka 2. Zakona o ustanovama. Tužba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom Sudu u roku od trideset dana od dana primitka odluke o razrješenju.

Članak 49.

Ravnatelja vrtića u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje osoba iz reda članova odgojiteljskog vijeća. Osobu iz stavka 1. ovog članka određuje pisanom odlukom osnivač, a najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana spriječenosti ravnatelja. Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgoditi do ravnateljeva povratka.

X. STRUČNO TIJELO DJEČJEG VRTIĆA – ODGOJITELJSKO VIJEĆE

Članak 50.

Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće. Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji i stručni suradnici koji ostvaruju programe predškolskog odgoja. Odgojiteljsko vijeće:
 • Sudjeluje u utvrđivanju Godišnjeg plana i programa rada i Kurikuluma Dječjeg vrtića,
 • Prati ostvarivanje Godišnjeg plana i programa rada i Kurikuluma Dječjeg vrtića,
 • Raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, promiče i potiče stručni rad,
 • Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i općim aktima Dječjeg vrtića.
Odgojiteljskom vijeću predsjedava ravnatelj ili osoba ovlaštena s njegove strane.

Članak 51.

Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama koje su obavezne za sve njegove članove. Sjednice odgojiteljskog vijeća saziva ravnatelj. Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje četiri (4) puta tijekom pedagoške godine. Sjednice se moraju obavezno održati na početku i na kraju pedagoške godine. Odluke na sjednicama se donose većinom glasova ukupnog broja članova vijeća. Na sjednicama se vodi zapisnik. Zapisnik potpisuje ravnatelj i zapisničar.

XI. SURADNJA S RODITELJIMA

Članak 52.

Dječji vrtić surađuje s roditeljima odnosno skrbnicima djece korisnika usluga zbog ostvarivanja ciljeva ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Suradnja s roditeljima ili skrbnicima ostvaruje se prema Godišnjem planu i programu te putem individualnih razgovora, roditeljskim sastancima i na drugi pogodan način. Roditelji, odnosno skrbnici su dužni pratiti rad i napredovanje djece, odazvati se pozivima Dječjeg vrtića i s njim surađivati, te redovito ispunjavati i podmirivati svoje financijske obveze prema Dječjem vrtiću sukladno Ugovoru zaključenim između Dječjeg vrtića i roditelja. Roditelji ili skrbnici sudjeluju u upravljanju Dječjeg vrtića na način utvrđen zakonom i Statutom.

XII. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 53.

Dječji vrtić u pravnom i financijskom prometu posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen propisima i zakonom.

Članak 54.

Osnivač Dječjeg vrtića dužan je osigurati sredstva za osnivanje i rad. Dječji vrtić ostvaruje prihode iz sredstava Osnivača, prodajom usluga na tržištu, kao i iz drugih izvora u skladu sa zakonom. Dječji vrtić naplaćuje usluge od roditelja, odnosno skrbnika djece sukladno mjerilima propisanim od strane Osnivača.

Članak 55.

Prostor za rad Dječjeg vrtića osigurava Osnivač, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 56.

Za obveze preuzete u pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cijelom svojom imovinom. Osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njene obveze.

XIII. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI

Članak 57.

Opći akti Dječjeg vrtića su:
 • Statut
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića Pravilnik o upisu djece
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća
 • Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća

Članak 58.

Sve Opće akte donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača. Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, ako nije drugačije propisano zakonom ili općim aktom.

Članak 59.

Pojedinačne akte donosi Upravno vijeće i ravnatelj sukladno svojim ovlastima. U pojedinačne akte spadaju odluke kojima se uređuju pojedina prava i interesi radnika i korisnika usluga. Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja.

Članak 60.

Na sjednicama Upravnog i Odgojiteljskog vijeća vodi se zapisnik. Zapisnikom se potvrđuje oblik i sadržaj rada navedenih tijela. Zapisnik mora biti jasan, potpun i istinit. Mora točno izražavati tijek rada i bit odluka, odnosno stavova sa sjednice.

XIV. RADNI ODNOSI

Članak 61.

Radni odnosi u Dječjem vrtiću uređuju se sukladno propisima koje uređuje područje predškolskog odgoja i obrazovanja, zakonima i općim propisima o radu i kolektivnim ugovorom. Radni odnosi u Dječjem vrtiću uređuju se Pravilnikom o radu.

XV. SINDIKAT I RADNIČKO VIJEĆE

Članak 62.

Utemeljenje radničkog vijeća i sindikata u Vrtiću je slobodno.

XVI. JAVNOST RADA

Članak 63.

Rad Dječjeg vrtića je javan. Davanjem informacija u sredstvima javnog priopćavanja, upoznaje se javnost odnosno roditelji, skrbnici, građani i druge pravne osobe s organizacijom rada Dječjeg vrtića, uvjetima i načinom ostvarivanja programa rada Dječjeg vrtića, te radom Dječjeg vrtića kao javne ustanove.

Članak 64.

Dječji vrtić će omogućiti pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i to:
 1. Pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama i u Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,
 2. Davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina: – neposrednim davanjem informacije, – davanjem informacije pisanim putem, – na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Članak 65.

Dječji vrtić će svakom roditelju na njegov zahtjev dati obavijest o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, te davati potrebne podatke i upute u primjerenom roku, vezano isključivo za njegovo dijete. Dječji vrtić će uskratiti davanje informacija ako je ona zakonom ili odlukom ravnatelja određena kao službena, poslovna, znanstvena ili umjetnička tajna te kad se odnosi na osobne podatke fizičkih osoba bilo korisnika, roditelja ili zaposlenih.

Članak 66.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Dječjeg vrtića sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili osnivač Dječjeg vrtića.

XVII. PROFESIONALNA I POSLOVNA TAJNA

Članak 67.

Podatke koji se smatraju poslovnom i profesionalnom tajnom dužni su čuvati svi radnici Dječjeg vrtića koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji se smatra poslovnom ili profesionalnom tajnom za vrijeme radnog odnosa i po prestanku radnog odnosa. U poslovne tajne ubrajaju se proglašeni dokumenti od strane ravnatelja ili osnivača ili nadležnih tijela, mjere u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, podatci koji se odnose na obranu, fizičku i tehničku zaštitu djelatnika i imovine Dječjeg vrtića, druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Dječjeg vrtića. Poslovnom tajnom smatraju se i osobni podaci o radnicima Dječjeg vrtića, a čije bi iznošenje štetilo istima. Profesionalnom tajnom smatra se sve što djelatnici Dječjeg vrtića saznaju o djeci, roditeljima odnosno skrbnicima djeteta kojem se pružaju usluge, a čije bi iznošenje štetilo istima, njihovoj obitelji ili trećim osobama. Povrede poslovne i profesionalne tajne predstavljaju teže povrede radne obveze.

XVIII. NADZOR

Članak 68.

Nadzor nad provedbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i propisa donesenih na temelju tog zakona obavlja Ministarstvo nadležno za obrazovanje. Inspekcijski nadzor provodi prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom. Stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojitelja i stručnih suradnika provode u granicama djelokruga Ministarstva nadležnog za obrazovanje, stručno-pedagoški nadzornici i druge stručne osobe koje ovlasti ministar nadležan za obrazovanje. Zdravstveno-inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršenjem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u dijelu koji se odnosi na prehranu djece, obavlja Ministarstvo nadležno za zdravstvo – sanitarna inspekcija. Nadzor nad stručnim radom u primjeni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u dijelu koji se odnosi na socijalnu skrb djece organizira i provodi Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb.

XIX. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 69.

Dječji vrtić u odgojno obrazovnom programu naročito pozornost posvećuje odgoju djece glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša. Program o provedbi zaštite okoliša sastavni je dio Godišnjeg plana i programa rada.

Članak 70.

Radnici Dječjeg vrtića imaju prava i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadaća poduzimaju mjere za zaštitu i unapređenje okoliša. Radnici Dječjeg vrtića dužni su samostalno ili u suradnji s roditeljima i drugim pravnim osobama djelovati u cilju oplemenjivanja radnog prostora i okoliša Dječjeg vrtića. O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš radnik je dužan obavijestiti ravnatelja ili osnivača.

XX. PRESTANAK RADA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 71.

Dječji vrtić prestaje s radom:
 • Odlukom osnivača o prestanku rada Dječjeg vrtića,
 • Ako je pravomoćnom sudskom odlukom utvrđena ništavnost upisa u sudski registar,
 • Ako je pravomoćnom odlukom zabranjeno obavljanje rada Dječjeg vrtića u svim drugim slučajevima određenim zakonom

XXI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 72.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na način propisan zakonom.

Članak 73.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Dječjeg vrtića Luna od 01.10.2015.

Članak 74.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Luna. Statut je objavljen na oglasnoj ploči dana 02.12.2019. godine, te je stupio na snagu dana 10.12.2019.godine. KLASA: 003-005/19-01/01 URBROJ: 2170/01-54-14/03 Rijeka, 10.12.2019.